+359 2 806 59 01
Follow us:

Застраховки Живот

За Ваша информация

Искате да осигурите себе си и своето семейство, или да се погрижите за своите служители? Или искате да структурирате план за стабилно финансово бъдеще? Каквито и да са нуждите Ви, предлагаме спектър от индивидуални и групови решения за индивидуални клиенти, семейства и бизнеси, както и набор от продукти за финансово планиране

Както застраховките Живот, така и вноските в пенсионен фонд са обект на данъчни облекчения.

Застраховките Живот

Застраховките Живот са решение, което съчетава управление на личните финанси с прагматична и реална грижа за Вас и хората, които са важни за Вас и за които сте отговорни. Застраховките Живот са възможност да се натрупат средства за постигане на бъдещи цели като образование, пътувания, лични проекти, както и да не се наруши личния си стандарт при неблагоприятни събития, свързани със здравето и работоспособността. При загуба на живот след злополука или заболяване застраховките Живот ще защитят семейството и близките, като ги освободят от тежестта на кредити, дългове, ипотеки.

Застрахователната премия
Личната финансова стратегия

Спестовна застраховка

Спестовната застраховка живот е лична инвестиция, с която гарантирате стандарта на живот на Вас и Вашите близки в случай на неблагоприятни събития и едновременно с това натрупвате средства за реализация на бъдещи цели.

 • Сключва се както индивидуално, така и за сметка на работодателя
 • Ползва се данъчна преференция
 • Застраховката е дългосрочна, сключва се за период от 5 до 30 години, в който правите вноски с избрана от Вас периодичност и размер. Така се формира гарантирана застрахователна сума, която се изплаща при изтичане на периода, увеличена с доходността от инвестициите през срока на договора
 • Гарантираната застрахователна сума, както и цялата доходност, акумулирана до момента ще бъдат веднага на разположение на Вашето семейство или на избран от Вас човек, ако най-лошото настъпи рано – независимо от причината и във всеки момент от застрахователния период. Нейният размер може да бъде увеличен двойно, ако събитието е резултат от злополука.
 • Застраховката може да включи допълнителни опции за защита от настъпването на различни рискове, като:
  • Трайна нетрудоспособност, вследствие на злополука
  • Освобождаване от вноски при трайна нетрудоспособност
  • Настъпване на тежко заболяване
  • Хирургическо лечение
  • Болничен престой
  • Разходи за медикаменти
 • В зависимост от Вашите житейски обстоятелства и цели, застраховката може да се трансформира в:
  • Детска и Женитбена застраховка
  • Рентна (пенсионна) застраховка
Свържете се с нас

Сключването на застраховка Живот е свързано с отчитането на Вашата възраст, Вашите нужди и други специфични обстоятелства. Ще Ви помогнем да структурирате решение, съобразено с Вашите цели и бюджет

Рентна застраховка Живот

Рентната застраховка Живот е лична инвестиция, с която си осигурявате изплащане на гарантирани месечни суми – пожизнено или за определен срок. Получаването на допълнителната рента не е обвързано с пенсионна възраст или трудов стаж

 • Сключва се както индивидуално, така и за сметка на работодателя
 • Ползва се данъчна преференция
 • Рентата може да се получава пожизнено или срочно
 • Има възможност Вашата рента да се наследява
 • При трайна загуба на трудоспособност от злополука над 30% застрахованото лице се освобождава от вноски, без да губи договорената рента
 • Рентната застраховка може да служи като обезпечение, срещу което да се тегли кредит
Свържете се с нас

За въпроси и предложение

Доброволен пенсионен фонд

Доброволното пенсионно осигуряване е класически инструмент за лично финансово планиране. Според експертите, минимумът средства от които се нуждаем след приключване на активната си трудова дейност е поне 70% от дохода преди пенсиониране. Както всички знаем, пенсиите, изплащани от Националния осигурителен институт гарантират значително по-малък от този процент.

Въпрос на предвидливост е да се възползвате от предлаганите гъвкави схеми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 • Доброволното пенсионно осигуряване може да се извършва за сметка на работодател и/или осигурено лице.
 • Осигурителните вноски постъпват по индивидуални партиди на осигурените във Фонда лица
 • Вноските могат да се правят с избрана от Вас срочност и размер, както и при възможност да се внасят по-големи еднократни суми
 • За направените вноски се ползват данъчни облекчения
Свържете се с нас

За въпроси и предложение

Рискова застраховка Живот

Ефективен и лесен начин да запазите стандарта си на живот при настъпване на неблагоприятни събития.

 • Сключва се както индивидуално, така и за сметка на работодателя
 • Покрити рискове
  • Загуба на живот, вследствие от заболяване и/или злополука
  • Трайна загуба на работоспособност
  • Болничен престой
  • Хирургично лечение
  • Критични заболявания
 • Ползва се данъчна преференция

Застраховката може да служи като допълнителна гаранция при получаване на кредит. Сключва се за кратък период – обикновено 12 месеца. Няма спестовен характер

Свържете се с нас

При желание да сключите Рискова застраховка Живот: Запознайте се с Generali Smart: рискова застраховка Живот, специално разработена за клиентите на i-Card

Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд

Застраховката Живот, свързана с инвестиционен фонд е съвременен инвестиционен инструмент, който Ви дава достъп до международните финансови пазари и възможност да увеличавате стойността на активите си, като в същото време постигате гаранция за запазване на стандарта на живот на Вас и Вашите близки при настъпване на неблагоприятни събития

 • Застрахователна закрила срещу основните рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността
 • Допълнителни застрахователни покрития в зависимост от Вашите потребности
 • Възможност за по-висока доходност в резултат на професионално управлявани инвестиции; оптимизиране на риска чрез инвестиране в разнообразни финансови инструменти
 • Избор на инвестиционна стратегия, съобразена с Вашия инвестиционен портфейл
 • Ползва се данъчна преференция
Свържете се с нас

При сключването на застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд се отчитат Вашата възраст и желаната продължителност на застраховката, Вашите нужди и цели и други специфични обстоятелства

Последни новини

 • Защитен Дом: 4.08.2017 г.

  ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специа...

 • Промоция на ЗАД Армеец: 10.12.2015 г.

  ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защ...

© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.