+359 2 806 59 01
Follow us:

Бизнес застраховане

Застраховки за бизнеса

Ние добре разбираме предизвикателството да се прави бизнес в сегашния икономически климат. Знаем, че повече от всякога е важно да се оптимизират разходите, да се подобри ефективността и да се предпази бизнеса от настъпването на възможни рискове.

 • Застрахователен одит
 • Оценка и управление на риска
 • Съдействие при щети

Застрахователен одит

Извършваме го като част от ангажимента си към Вас, без да ни дължите заплащане. Ще оценим риска от материални, финансови и репутационни загуби. Ще прегледаме доколко добре сте защитени със съществуващото застрахователно покритие. Ще Ви предложим конкурентни условия и оптимизирани разходи за застраховки

Оценка и управление на риска

Ще анализираме рисковете, свързани с Вашия бизнес. Ще Ви предложим действия за ограничаване на риска и предпазване от загуби. Ще ви съдействаме за управлението на риска като част от Вашия бизнес план и бюджет

Съдействие при щети

Ще Ви подкрепим във всеки етап от взаимодействието Ви със застрахователя по повод настъпили щети. Ще Ви помогнем да продължите да работите при големи и комплексни щети, като ние се ангажираме с работата със застрахователи и трети страни

 • Автопарк
 • Сгради
 • Машини, съоръжения и оборудване, складова наличност
 • Складова наличност
 • Пари и ценности в каса
 • Стоки на път

Автопарк

Свържете се с нас

От нас ще получите най-добрите условия и цени по всички застраховки

Свържете се с нас

Можем да Ви предложим решение за управление на автопарка, така че автомобилите на фирмата да бъдат поддържани и пазени, а разходите Ви да са под контрол

Сгради, машини, съоръжения и оборудване,складова наличност

При застраховката на тези активи гаранция за адекватно покриване на риска е начинът, по който се определя застрахователната сума. Ако застраховате по балансова стойност и тя е близка до нула, обезщетението при настъпило събитие със сигурност няма да Ви удовлетвори. Застраховката на активи има различни наименования при различните застрахователи, но това което трябва да прецените е какви рискове се покриват или да оставите на нас да се погрижим за Вашия интерес. Свържете се с нас

Пари и ценности в каса

Застраховката на имущество може да включва покритие, свързано с кражба на пари и ценности, при определени условия свързани със съхранението им и с изпълнени условия за минимизиране на риска.

Стоки на път

Сключването на застраховката е свързано с оценка на различни параметри – дестинацията, вида на стоките и регулярността и начина на транспортиране, избрания тип покритие на рискове. Свържете се с нас

 • Програми за служители
 • Здравни застраховки
 • Застраховки Живот
 • Рискови застраховки Живот и Злополука
 • Застраховка Трудова злополука

Човешкият капитал

Най-ценният актив на всеки бизнес носи обувки и вечер напуска офиса. Постигането на дългосрочните Ви бизнес цели не е възможно без привличане и задържане на талантливи и мотивирани служители.

Програми за служители

Като брокер ние специализираме в интелигентни и оптимизирани като стойност решения за предоставяне на придобивки и ползи за служители. Ако сте работодател или мениджър Човешки ресурси, обмислете възможността да ни се доверите и да Ви предложим програма с придобивки и ползи (бенефити) за вашите служители, структурирана така, че да е съобразена с нуждите и да работи в полза на мотивиране и задържане на ценните за бизнеса хора при ефективно разпределяне на разходите и ползване на данъчни облекчения. Свържете се с нас

Здравни застраховки

При всички проучвания за удовлетвореността от социалните програми служителите поставят на първо място възможността да ползват здравна застраховка. Като работодател, при сключването на здравна застраховка Вие ще ползвате данъчни облекчения и ще разполагате с ефективен инструмент за мотивация на хората и за изграждане и задържане на устойчив екип от професионалисти.

В обхвата на застраховката можете да включите пакет Профилактика за всички служители, като прегледите и изследванията съответстват на изискванията на Наредба №3 на МЗ за минимума на прегледите и изследванията. За въпроси и оферти: Свържете се с нас

Застраховки Живот

Като част от социалната Ви политика на работодател можете да сключите групова спестовна застраховка Живот или Рентна застраховка, които са обект на данъчни облекчения. Така ще разполагате с инструмент за дългосрочно мотивиране на ключовите си служители. За въпроси и предложение: Свържете се с нас

Рискови застраховки Живот и Злополука

Със сключването на рискова застраховка Живот или Злополука ще изразите грижата си за служителите, които при настъпване на временна или трайна нетрудоспособност ще получат договорен със застраховката процент от избраната застрахователна сума, а в случай на смърт от злополука, семействата им ще бъдат подпомогнати финансово. С полицата могат да бъдат договорени и плащания за медицински разходи, дневни пари за болничен престой, хирургическо лечение. Ще Ви предложим подходящо за спецификата на бизнеса Ви решение. Свържете се с нас

Трудова злополука

Застраховката се сключва по Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука съгласно чл.52 от ЗЗБУТ. Работодателят има задължение да сключва застраховката за всички работници и служители, подлежащи на застраховане съгласно ежегодно публикуван от Министерство на Труда и социалната политика Коефициент на трудов травматизъм по отрасли. На разположение сме за детайли и предложение. Свържете се с нас

 • Обща гражданска отговорност
 • Отговорност на изделието
 • Професионални отговорности
 • ПОтговорност на работодателя

Обща гражданска отговорност

Застраховката Ви дава защита при финансови претенции за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица във връзка с настъпването на посочени в застрахователната полица събития. Обект на застрахователната защита са както фирмата Ви, така и работниците и служителите, които са изпълнявали служебните си ангажименти. В застрахователното покритие на тази застраховка се включват и разходите по свидетелски и експертни оценки по граждански дела във връзка със застрахователно събитие. В зависимост от спецификата на бизнеса Ви или договора с контрагент, който изисква от Вас наличие на такава застраховка с определени лимити на отговорност, ще поискаме и сравним условията на различни застрахователи и ще ви предложим най-доброто решение.

Отговорност на изделието

Застраховката ви защитава при искове за обезщетения от трети лица, претърпели увреждане при ползването на продукта, произведен или пуснат в обръщение от фирмата Ви. Обезщетяват се както вреди в следствие на телесно увреждане или смърт, така и в следствие на повреждане или унищожаване на вещ, собственост на увреденото лице. В обхвата на обезщетението освен пряко причинените вреди се включват и всички съдебни разноски, направени от фирмата, когато искът срещу нея е бил предявен по съдебен ред.

Професионални отговорности

Застраховката на професионална отговорности гарантират защита при предявени искове от клиенти, пациенти и др. за настъпили вреди вследствие на Вашата професионална дейност.

Можем да Ви бъдем полезни при застраховка:
 • Отговорност на превозвача
 • Професионална отговорност на адвокати - задължителна съгласно Закона за адвокатурата (01.01.2005 г.), чл. 50
 • Професионална отговорност на нотариуса – задължителна съгласно чл. 30 от ЗННД
 • Професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори – задължителна съгл. ЗНФО
 • Професионална отговорност на лекаря и другия медицински персонал – задължителна съгласно чл. 189 от ЗЗ
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – задължителна съгласно чл. 171 от закона за устройството на територията(ЗУТ)
 • Професионална отговорност на туроператори – задължителна съгласно ЗТ и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
 • Професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори
 • Професионална отговорност на синдици - задължителна съгласно Наредба № 3/27.06.2005 г.
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
 • Отговорност на притежателите на оръжие
 • Професионална отговорност на лица правоспособни да извършват дейност по кадастъра – задължителна съгласно чл. 20 от Закона за кадастъра и имотния регистър
 • Професионална отговорност на превозвачи на товари по шосе
 • Професионална отговорност на спедитора
 • Професионална отговорност на ръководители и длъжностни лица
 • Професионална отговорност на инвестиционни посредници
 • Професионална отговорност на учители и възпитатели

Отговорност на работодателя

Това е застраховката, която Ви защитава при претенции за вреди, причинени по вина на предприятието на негови работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор. Със застраховката се покрива и регламентираната в КТ безвиновна отговорност на работодателя за имуществени и неимуществени вреди, причинени на неговите работници и служители в следствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от негов работник или служител. В застрахователното покритие се включват и разходите, които като работодател бихте направили за ограничаване на вредите, когато сте действали с необходимата за случая грижа, дори ако усилията Ви са останали неуспешни. Включват се и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу работодателя във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.

Последни новини

 • Защитен Дом: 4.08.2017 г.

  ЗАД "Армеец" обнови застраховката си "Защитен дом" на специа...

 • Промоция на ЗАД Армеец: 10.12.2015 г.

  ЗАД "Армеец" провежда Коледна промоция по застраховките "Защ...

© 2014. «iCARD Insurance Broker» All right reserved.